Hotel Lifthotel ***

Hotel Lifthotel ***

 
Hotel Lifthotel - Tyrolsko - Kitzbühel - Kirchberg

Hotel Lifthotel - Tyrolsko - Kitzbühel - Kirchberg

Ceník ubytování - Hotel Lifthotel

Typ ceny: za osobu

TermínTypObsazenostCenaRezervace
Prosinec 2021
12.12. - 15.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 5 190 Kč REZERVACE
12.12. - 15.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 5 190 Kč REZERVACE
12.12. - 15.12.2021 Tirol 4 2 osoby 4 650 Kč REZERVACE
12.12. - 16.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 920 Kč REZERVACE
12.12. - 16.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 920 Kč REZERVACE
12.12. - 16.12.2021 Tirol 4 2 osoby 6 200 Kč REZERVACE
12.12. - 17.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 8 650 Kč REZERVACE
12.12. - 17.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 8 650 Kč REZERVACE
12.12. - 17.12.2021 Tirol 4 2 osoby 7 750 Kč REZERVACE
12.12. - 18.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 10 380 Kč
1 730 Kč
REZERVACE
12.12. - 18.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 10 380 Kč
1 730 Kč
REZERVACE
12.12. - 18.12.2021 Tirol 4 2 osoby 9 300 Kč
1 550 Kč
REZERVACE
12.12. - 19.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 12 660 Kč REZERVACE
12.12. - 19.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 12 660 Kč REZERVACE
12.12. - 19.12.2021 Tirol 4 2 osoby 11 370 Kč REZERVACE
13.12. - 16.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 5 190 Kč REZERVACE
13.12. - 16.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 5 190 Kč REZERVACE
13.12. - 16.12.2021 Tirol 4 2 osoby 4 650 Kč REZERVACE
13.12. - 17.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 920 Kč REZERVACE
13.12. - 17.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 920 Kč REZERVACE
13.12. - 17.12.2021 Tirol 4 2 osoby 6 200 Kč REZERVACE
13.12. - 18.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 8 650 Kč REZERVACE
13.12. - 18.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 8 650 Kč REZERVACE
13.12. - 18.12.2021 Tirol 4 2 osoby 7 750 Kč REZERVACE
13.12. - 19.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 10 930 Kč REZERVACE
13.12. - 19.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 10 930 Kč REZERVACE
13.12. - 19.12.2021 Tirol 4 2 osoby 9 820 Kč REZERVACE
13.12. - 20.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 13 210 Kč REZERVACE
13.12. - 20.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 13 210 Kč REZERVACE
13.12. - 20.12.2021 Tirol 4 2 osoby 11 890 Kč REZERVACE
14.12. - 17.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 5 190 Kč REZERVACE
14.12. - 17.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 5 190 Kč REZERVACE
14.12. - 17.12.2021 Tirol 4 2 osoby 4 650 Kč REZERVACE
14.12. - 18.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 920 Kč REZERVACE
14.12. - 18.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 920 Kč REZERVACE
14.12. - 18.12.2021 Tirol 4 2 osoby 6 200 Kč REZERVACE
14.12. - 19.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 9 200 Kč REZERVACE
14.12. - 19.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 9 200 Kč REZERVACE
14.12. - 19.12.2021 Tirol 4 2 osoby 8 270 Kč REZERVACE
14.12. - 20.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 11 480 Kč REZERVACE
14.12. - 20.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 11 480 Kč REZERVACE
14.12. - 20.12.2021 Tirol 4 2 osoby 10 340 Kč REZERVACE
14.12. - 21.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 13 760 Kč REZERVACE
14.12. - 21.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 13 760 Kč REZERVACE
14.12. - 21.12.2021 Tirol 4 2 osoby 12 410 Kč REZERVACE
15.12. - 18.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 5 190 Kč REZERVACE
15.12. - 18.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 5 190 Kč REZERVACE
15.12. - 18.12.2021 Tirol 4 2 osoby 4 650 Kč REZERVACE
15.12. - 19.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 7 470 Kč REZERVACE
15.12. - 19.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 7 470 Kč REZERVACE
15.12. - 19.12.2021 Tirol 4 2 osoby 6 720 Kč REZERVACE
15.12. - 20.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 9 750 Kč REZERVACE
15.12. - 20.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 9 750 Kč REZERVACE
15.12. - 20.12.2021 Tirol 4 2 osoby 8 790 Kč REZERVACE
15.12. - 21.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 12 030 Kč REZERVACE
15.12. - 21.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 12 030 Kč REZERVACE
15.12. - 21.12.2021 Tirol 4 2 osoby 10 860 Kč REZERVACE
15.12. - 22.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 14 310 Kč REZERVACE
15.12. - 22.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 14 310 Kč REZERVACE
15.12. - 22.12.2021 Tirol 4 2 osoby 12 930 Kč REZERVACE
16.12. - 19.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 5 740 Kč REZERVACE
16.12. - 19.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 5 740 Kč REZERVACE
16.12. - 19.12.2021 Tirol 4 2 osoby 5 170 Kč REZERVACE
16.12. - 20.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 8 020 Kč REZERVACE
16.12. - 20.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 8 020 Kč REZERVACE
16.12. - 20.12.2021 Tirol 4 2 osoby 7 240 Kč REZERVACE
16.12. - 21.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 10 300 Kč REZERVACE
16.12. - 21.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 10 300 Kč REZERVACE
16.12. - 21.12.2021 Tirol 4 2 osoby 9 310 Kč REZERVACE
16.12. - 22.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 12 580 Kč REZERVACE
16.12. - 22.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 12 580 Kč REZERVACE
16.12. - 22.12.2021 Tirol 4 2 osoby 11 380 Kč REZERVACE
16.12. - 23.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 14 860 Kč REZERVACE
16.12. - 23.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 14 860 Kč REZERVACE
16.12. - 23.12.2021 Tirol 4 2 osoby 13 450 Kč REZERVACE
17.12. - 20.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 290 Kč REZERVACE
17.12. - 20.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 290 Kč REZERVACE
17.12. - 20.12.2021 Tirol 4 2 osoby 5 690 Kč REZERVACE
17.12. - 21.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 8 570 Kč REZERVACE
17.12. - 21.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 8 570 Kč REZERVACE
17.12. - 21.12.2021 Tirol 4 2 osoby 7 760 Kč REZERVACE
17.12. - 22.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 10 850 Kč REZERVACE
17.12. - 22.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 10 850 Kč REZERVACE
17.12. - 22.12.2021 Tirol 4 2 osoby 9 830 Kč REZERVACE
17.12. - 23.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 13 130 Kč REZERVACE
17.12. - 23.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 13 130 Kč REZERVACE
17.12. - 23.12.2021 Tirol 4 2 osoby 11 900 Kč REZERVACE
17.12. - 24.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 15 410 Kč REZERVACE
17.12. - 24.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 15 410 Kč REZERVACE
17.12. - 24.12.2021 Tirol 4 2 osoby 13 970 Kč REZERVACE
18.12. - 21.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 840 Kč REZERVACE
18.12. - 21.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 840 Kč REZERVACE
18.12. - 21.12.2021 Tirol 4 2 osoby 6 210 Kč REZERVACE
18.12. - 22.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 9 120 Kč REZERVACE
18.12. - 22.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 9 120 Kč REZERVACE
18.12. - 22.12.2021 Tirol 4 2 osoby 8 280 Kč REZERVACE
18.12. - 23.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 11 400 Kč REZERVACE
18.12. - 23.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 11 400 Kč REZERVACE
18.12. - 23.12.2021 Tirol 4 2 osoby 10 350 Kč REZERVACE
18.12. - 24.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 13 680 Kč REZERVACE
18.12. - 24.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 13 680 Kč REZERVACE
18.12. - 24.12.2021 Tirol 4 2 osoby 12 420 Kč REZERVACE
18.12. - 25.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 13 680 Kč REZERVACE
18.12. - 25.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 2 280 Kč REZERVACE
18.12. - 25.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 2 280 Kč REZERVACE
18.12. - 25.12.2021 Tirol 4 2 osoby 12 420 Kč REZERVACE
18.12. - 25.12.2021 Tirol 4 2 osoby 2 070 Kč REZERVACE
19.12. - 22.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 840 Kč REZERVACE
19.12. - 22.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 840 Kč REZERVACE
19.12. - 22.12.2021 Tirol 4 2 osoby 6 210 Kč REZERVACE
19.12. - 23.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 9 120 Kč REZERVACE
19.12. - 23.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 9 120 Kč REZERVACE
19.12. - 23.12.2021 Tirol 4 2 osoby 8 280 Kč REZERVACE
19.12. - 24.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 11 400 Kč REZERVACE
19.12. - 24.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 11 400 Kč REZERVACE
19.12. - 24.12.2021 Tirol 4 2 osoby 10 350 Kč REZERVACE
19.12. - 25.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 13 680 Kč REZERVACE
19.12. - 25.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 13 680 Kč REZERVACE
19.12. - 25.12.2021 Tirol 4 2 osoby 12 420 Kč REZERVACE
20.12. - 23.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 840 Kč REZERVACE
20.12. - 23.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 840 Kč REZERVACE
20.12. - 23.12.2021 Tirol 4 2 osoby 6 210 Kč REZERVACE
20.12. - 24.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 9 120 Kč REZERVACE
20.12. - 24.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 9 120 Kč REZERVACE
20.12. - 24.12.2021 Tirol 4 2 osoby 8 280 Kč REZERVACE
20.12. - 25.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 11 400 Kč REZERVACE
20.12. - 25.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 11 400 Kč REZERVACE
20.12. - 25.12.2021 Tirol 4 2 osoby 10 350 Kč REZERVACE
21.12. - 24.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 840 Kč REZERVACE
21.12. - 24.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 840 Kč REZERVACE
21.12. - 24.12.2021 Tirol 4 2 osoby 6 210 Kč REZERVACE
21.12. - 25.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 9 120 Kč REZERVACE
21.12. - 25.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 9 120 Kč REZERVACE
21.12. - 25.12.2021 Tirol 4 2 osoby 8 280 Kč REZERVACE
22.12. - 25.12.2021 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 840 Kč REZERVACE
22.12. - 25.12.2021 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 840 Kč REZERVACE
22.12. - 25.12.2021 Tirol 4 2 osoby 6 210 Kč REZERVACE
25.12. - 01.01.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 18 760 Kč REZERVACE
25.12. - 01.01.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 18 760 Kč REZERVACE
25.12. - 01.01.2022 Tirol 4 2 osoby 17 010 Kč REZERVACE
Leden 2022
01.01. - 08.01.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 18 760 Kč REZERVACE
01.01. - 08.01.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 18 760 Kč REZERVACE
01.01. - 08.01.2022 Tirol 4 2 osoby 17 010 Kč REZERVACE
08.01. - 15.01.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 15 960 Kč REZERVACE
08.01. - 15.01.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 15 960 Kč REZERVACE
08.01. - 15.01.2022 Tirol 4 2 osoby 14 490 Kč REZERVACE
15.01. - 22.01.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 15 960 Kč REZERVACE
15.01. - 22.01.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 15 960 Kč REZERVACE
15.01. - 22.01.2022 Tirol 4 2 osoby 14 490 Kč REZERVACE
22.01. - 29.01.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 15 960 Kč REZERVACE
22.01. - 29.01.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 15 960 Kč REZERVACE
22.01. - 29.01.2022 Tirol 4 2 osoby 14 490 Kč REZERVACE
29.01. - 05.02.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 16 660 Kč REZERVACE
29.01. - 05.02.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 16 660 Kč REZERVACE
29.01. - 05.02.2022 Tirol 4 2 osoby 15 190 Kč REZERVACE
Únor 2022
05.02. - 12.02.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 16 660 Kč REZERVACE
05.02. - 12.02.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 16 660 Kč REZERVACE
05.02. - 12.02.2022 Tirol 4 2 osoby 15 190 Kč REZERVACE
12.02. - 19.02.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 16 660 Kč REZERVACE
12.02. - 19.02.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 16 660 Kč REZERVACE
12.02. - 19.02.2022 Tirol 4 2 osoby 15 190 Kč REZERVACE
19.02. - 26.02.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 18 760 Kč REZERVACE
19.02. - 26.02.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 18 760 Kč REZERVACE
19.02. - 26.02.2022 Tirol 4 2 osoby 17 010 Kč REZERVACE
26.02. - 05.03.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 18 760 Kč REZERVACE
26.02. - 05.03.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 18 760 Kč REZERVACE
26.02. - 05.03.2022 Tirol 4 2 osoby 17 010 Kč REZERVACE
Březen 2022
05.03. - 12.03.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 15 960 Kč REZERVACE
05.03. - 12.03.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 15 960 Kč REZERVACE
05.03. - 12.03.2022 Tirol 4 2 osoby 14 490 Kč REZERVACE
12.03. - 19.03.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 14 140 Kč REZERVACE
12.03. - 19.03.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 14 140 Kč REZERVACE
12.03. - 19.03.2022 Tirol 4 2 osoby 12 600 Kč REZERVACE
19.03. - 26.03.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 12 120 Kč REZERVACE
19.03. - 26.03.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 12 120 Kč REZERVACE
19.03. - 26.03.2022 Tirol 4 2 osoby 10 800 Kč REZERVACE
27.03. - 30.03.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 060 Kč REZERVACE
27.03. - 30.03.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 060 Kč REZERVACE
27.03. - 30.03.2022 Tirol 4 2 osoby 5 400 Kč REZERVACE
27.03. - 31.03.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 8 080 Kč REZERVACE
27.03. - 31.03.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 8 080 Kč REZERVACE
27.03. - 31.03.2022 Tirol 4 2 osoby 7 200 Kč REZERVACE
27.03. - 01.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 10 100 Kč REZERVACE
27.03. - 01.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 10 100 Kč REZERVACE
27.03. - 01.04.2022 Tirol 4 2 osoby 9 000 Kč REZERVACE
27.03. - 02.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 2 020 Kč REZERVACE
27.03. - 02.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 2 020 Kč REZERVACE
27.03. - 02.04.2022 Tirol 4 2 osoby 1 800 Kč REZERVACE
27.03. - 03.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 12 120 Kč REZERVACE
27.03. - 03.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 12 120 Kč REZERVACE
27.03. - 03.04.2022 Tirol 4 2 osoby 10 800 Kč REZERVACE
28.03. - 31.03.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 060 Kč REZERVACE
28.03. - 31.03.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 060 Kč REZERVACE
28.03. - 31.03.2022 Tirol 4 2 osoby 5 400 Kč REZERVACE
28.03. - 01.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 8 080 Kč REZERVACE
28.03. - 01.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 8 080 Kč REZERVACE
28.03. - 01.04.2022 Tirol 4 2 osoby 7 200 Kč REZERVACE
28.03. - 02.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 10 100 Kč REZERVACE
28.03. - 02.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 10 100 Kč REZERVACE
28.03. - 02.04.2022 Tirol 4 2 osoby 9 000 Kč REZERVACE
28.03. - 03.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 12 120 Kč REZERVACE
28.03. - 03.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 12 120 Kč REZERVACE
28.03. - 03.04.2022 Tirol 4 2 osoby 10 800 Kč REZERVACE
28.03. - 04.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 14 140 Kč REZERVACE
28.03. - 04.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 14 140 Kč REZERVACE
28.03. - 04.04.2022 Tirol 4 2 osoby 12 600 Kč REZERVACE
29.03. - 01.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 060 Kč REZERVACE
29.03. - 01.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 060 Kč REZERVACE
29.03. - 01.04.2022 Tirol 4 2 osoby 5 400 Kč REZERVACE
29.03. - 02.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 8 080 Kč REZERVACE
29.03. - 02.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 8 080 Kč REZERVACE
29.03. - 02.04.2022 Tirol 4 2 osoby 7 200 Kč REZERVACE
29.03. - 03.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 10 100 Kč REZERVACE
29.03. - 03.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 10 100 Kč REZERVACE
29.03. - 03.04.2022 Tirol 4 2 osoby 9 000 Kč REZERVACE
29.03. - 04.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 12 120 Kč REZERVACE
29.03. - 04.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 12 120 Kč REZERVACE
29.03. - 04.04.2022 Tirol 4 2 osoby 10 800 Kč REZERVACE
29.03. - 05.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 14 140 Kč REZERVACE
29.03. - 05.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 14 140 Kč REZERVACE
29.03. - 05.04.2022 Tirol 4 2 osoby 12 600 Kč REZERVACE
30.03. - 02.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 060 Kč REZERVACE
30.03. - 02.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 060 Kč REZERVACE
30.03. - 02.04.2022 Tirol 4 2 osoby 5 400 Kč REZERVACE
30.03. - 03.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 8 080 Kč REZERVACE
30.03. - 03.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 8 080 Kč REZERVACE
30.03. - 03.04.2022 Tirol 4 2 osoby 7 200 Kč REZERVACE
30.03. - 04.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 10 100 Kč REZERVACE
30.03. - 04.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 10 100 Kč REZERVACE
30.03. - 04.04.2022 Tirol 4 2 osoby 9 000 Kč REZERVACE
30.03. - 05.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 12 120 Kč REZERVACE
30.03. - 05.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 12 120 Kč REZERVACE
30.03. - 05.04.2022 Tirol 4 2 osoby 10 800 Kč REZERVACE
30.03. - 06.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 14 140 Kč REZERVACE
30.03. - 06.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 14 140 Kč REZERVACE
30.03. - 06.04.2022 Tirol 4 2 osoby 12 600 Kč REZERVACE
31.03. - 03.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 060 Kč REZERVACE
31.03. - 03.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 060 Kč REZERVACE
31.03. - 03.04.2022 Tirol 4 2 osoby 5 400 Kč REZERVACE
31.03. - 04.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 8 080 Kč REZERVACE
31.03. - 04.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 8 080 Kč REZERVACE
31.03. - 04.04.2022 Tirol 4 2 osoby 7 200 Kč REZERVACE
31.03. - 05.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 10 100 Kč REZERVACE
31.03. - 05.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 10 100 Kč REZERVACE
31.03. - 05.04.2022 Tirol 4 2 osoby 9 000 Kč REZERVACE
31.03. - 06.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 12 120 Kč REZERVACE
31.03. - 06.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 12 120 Kč REZERVACE
31.03. - 06.04.2022 Tirol 4 2 osoby 10 800 Kč REZERVACE
31.03. - 07.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 14 140 Kč REZERVACE
31.03. - 07.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 14 140 Kč REZERVACE
31.03. - 07.04.2022 Tirol 4 2 osoby 12 600 Kč REZERVACE
Duben 2022
01.04. - 04.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 060 Kč REZERVACE
01.04. - 04.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 060 Kč REZERVACE
01.04. - 04.04.2022 Tirol 4 2 osoby 5 400 Kč REZERVACE
01.04. - 05.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 8 080 Kč REZERVACE
01.04. - 05.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 8 080 Kč REZERVACE
01.04. - 05.04.2022 Tirol 4 2 osoby 7 200 Kč REZERVACE
01.04. - 06.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 10 100 Kč REZERVACE
01.04. - 06.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 10 100 Kč REZERVACE
01.04. - 06.04.2022 Tirol 4 2 osoby 9 000 Kč REZERVACE
01.04. - 07.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 12 120 Kč REZERVACE
01.04. - 07.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 12 120 Kč REZERVACE
01.04. - 07.04.2022 Tirol 4 2 osoby 10 800 Kč REZERVACE
01.04. - 08.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 14 140 Kč REZERVACE
01.04. - 08.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 14 140 Kč REZERVACE
01.04. - 08.04.2022 Tirol 4 2 osoby 12 600 Kč REZERVACE
02.04. - 05.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 060 Kč REZERVACE
02.04. - 05.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 060 Kč REZERVACE
02.04. - 05.04.2022 Tirol 4 2 osoby 5 400 Kč REZERVACE
02.04. - 06.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 8 080 Kč REZERVACE
02.04. - 06.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 8 080 Kč REZERVACE
02.04. - 06.04.2022 Tirol 4 2 osoby 7 200 Kč REZERVACE
02.04. - 07.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 10 100 Kč REZERVACE
02.04. - 07.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 10 100 Kč REZERVACE
02.04. - 07.04.2022 Tirol 4 2 osoby 9 000 Kč REZERVACE
02.04. - 08.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 12 120 Kč REZERVACE
02.04. - 08.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 12 120 Kč REZERVACE
02.04. - 08.04.2022 Tirol 4 2 osoby 10 800 Kč REZERVACE
02.04. - 09.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 12 120 Kč REZERVACE
02.04. - 09.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 2 020 Kč REZERVACE
02.04. - 09.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 2 020 Kč REZERVACE
02.04. - 09.04.2022 Tirol 4 2 osoby 10 800 Kč REZERVACE
02.04. - 09.04.2022 Tirol 4 2 osoby 1 800 Kč REZERVACE
03.04. - 06.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 060 Kč REZERVACE
03.04. - 06.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 060 Kč REZERVACE
03.04. - 06.04.2022 Tirol 4 2 osoby 5 400 Kč REZERVACE
03.04. - 07.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 8 080 Kč REZERVACE
03.04. - 07.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 8 080 Kč REZERVACE
03.04. - 07.04.2022 Tirol 4 2 osoby 7 200 Kč REZERVACE
03.04. - 08.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 10 100 Kč REZERVACE
03.04. - 08.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 10 100 Kč REZERVACE
03.04. - 08.04.2022 Tirol 4 2 osoby 9 000 Kč REZERVACE
03.04. - 09.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 12 120 Kč REZERVACE
03.04. - 09.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 12 120 Kč REZERVACE
03.04. - 09.04.2022 Tirol 4 2 osoby 10 800 Kč REZERVACE
04.04. - 07.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 060 Kč REZERVACE
04.04. - 07.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 060 Kč REZERVACE
04.04. - 07.04.2022 Tirol 4 2 osoby 5 400 Kč REZERVACE
04.04. - 08.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 8 080 Kč REZERVACE
04.04. - 08.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 8 080 Kč REZERVACE
04.04. - 08.04.2022 Tirol 4 2 osoby 7 200 Kč REZERVACE
04.04. - 09.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 10 100 Kč REZERVACE
04.04. - 09.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 10 100 Kč REZERVACE
04.04. - 09.04.2022 Tirol 4 2 osoby 9 000 Kč REZERVACE
05.04. - 08.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 060 Kč REZERVACE
05.04. - 08.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 060 Kč REZERVACE
05.04. - 08.04.2022 Tirol 4 2 osoby 5 400 Kč REZERVACE
05.04. - 09.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 8 080 Kč REZERVACE
05.04. - 09.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 8 080 Kč REZERVACE
05.04. - 09.04.2022 Tirol 4 2 osoby 7 200 Kč REZERVACE
06.04. - 09.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 060 Kč REZERVACE
06.04. - 09.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 060 Kč REZERVACE
06.04. - 09.04.2022 Tirol 4 2 osoby 5 400 Kč REZERVACE
09.04. - 16.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 14 140 Kč REZERVACE
09.04. - 16.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 14 140 Kč REZERVACE
09.04. - 16.04.2022 Tirol 4 2 osoby 12 600 Kč REZERVACE
16.04. - 23.04.2022 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 12 120 Kč REZERVACE
16.04. - 23.04.2022 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 12 120 Kč REZERVACE
16.04. - 23.04.2022 Tirol 4 2 osoby 10 800 Kč REZERVACE

v základní ceně za osobu je zahrnuto

 • ubytování v pokoji na počet nocí dle ceníku
 • polopenze
 • všechny spotřeby
 • ložní prádlo
 • koupelnové prádlo
 • závěrečný úklid
 • denní úklid
 • slavnostní večeře v rámci vánočního pobytu (od 19.12. do 26.12.)
 • slavnostní večeře v rámci silvestrovského pobytu (od 26.12. do 2.1.)
 • Nev-Dama SKI PARTNER GOLD

Příplatky

 • pobytová taxa 2 € / noc / os. od 16 let

[ zpět ]

 

Partneři: