Hotel Lifthotel ***

Hotel Lifthotel ***

 
Hotel Lifthotel - Tyrolsko - Kitzbühel - Kirchberg

Hotel Lifthotel - Tyrolsko - Kitzbühel - Kirchberg

Ceník ubytování - Hotel Lifthotel

Typ ceny: za osobu

TermínTypObsazenostCenaRezervace
Prosinec 2023
07.12. - 10.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 5 160 Kč REZERVACE
07.12. - 10.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 5 160 Kč REZERVACE
07.12. - 10.12.2023 Tirol 4 2 osoby 4 680 Kč REZERVACE
07.12. - 11.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 880 Kč REZERVACE
07.12. - 11.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 880 Kč REZERVACE
07.12. - 11.12.2023 Tirol 4 2 osoby 6 240 Kč REZERVACE
07.12. - 12.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 8 600 Kč REZERVACE
07.12. - 12.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 8 600 Kč REZERVACE
07.12. - 12.12.2023 Tirol 4 2 osoby 7 800 Kč REZERVACE
07.12. - 13.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 10 320 Kč REZERVACE
07.12. - 13.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 10 320 Kč REZERVACE
07.12. - 13.12.2023 Tirol 4 2 osoby 9 360 Kč REZERVACE
07.12. - 14.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 12 040 Kč REZERVACE
07.12. - 14.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 12 040 Kč REZERVACE
07.12. - 14.12.2023 Tirol 4 2 osoby 10 920 Kč REZERVACE
08.12. - 11.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 5 160 Kč REZERVACE
08.12. - 11.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 5 160 Kč REZERVACE
08.12. - 11.12.2023 Tirol 4 2 osoby 4 680 Kč REZERVACE
08.12. - 12.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 880 Kč REZERVACE
08.12. - 12.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 880 Kč REZERVACE
08.12. - 12.12.2023 Tirol 4 2 osoby 6 240 Kč REZERVACE
08.12. - 13.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 8 600 Kč REZERVACE
08.12. - 13.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 8 600 Kč REZERVACE
08.12. - 13.12.2023 Tirol 4 2 osoby 7 800 Kč REZERVACE
08.12. - 14.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 10 320 Kč REZERVACE
08.12. - 14.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 10 320 Kč REZERVACE
08.12. - 14.12.2023 Tirol 4 2 osoby 9 360 Kč REZERVACE
08.12. - 15.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 12 500 Kč REZERVACE
08.12. - 15.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 12 500 Kč REZERVACE
08.12. - 15.12.2023 Tirol 4 2 osoby 11 390 Kč REZERVACE
09.12. - 12.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 5 160 Kč REZERVACE
09.12. - 12.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 5 160 Kč REZERVACE
09.12. - 13.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 880 Kč REZERVACE
09.12. - 13.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 880 Kč REZERVACE
09.12. - 13.12.2023 Tirol 4 2 osoby 6 240 Kč REZERVACE
09.12. - 14.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 8 600 Kč REZERVACE
09.12. - 14.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 8 600 Kč REZERVACE
09.12. - 14.12.2023 Tirol 4 2 osoby 7 800 Kč REZERVACE
09.12. - 15.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 10 780 Kč REZERVACE
09.12. - 15.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 10 780 Kč REZERVACE
09.12. - 15.12.2023 Tirol 4 2 osoby 9 830 Kč REZERVACE
09.12. - 16.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 11 110 Kč REZERVACE
09.12. - 16.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 11 110 Kč REZERVACE
09.12. - 16.12.2023 Tirol 4 2 osoby 10 170 Kč REZERVACE
10.12. - 13.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 5 160 Kč REZERVACE
10.12. - 13.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 5 160 Kč REZERVACE
10.12. - 14.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 880 Kč REZERVACE
10.12. - 14.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 880 Kč REZERVACE
10.12. - 14.12.2023 Tirol 4 2 osoby 6 240 Kč REZERVACE
10.12. - 15.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 9 060 Kč REZERVACE
10.12. - 15.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 9 060 Kč REZERVACE
10.12. - 15.12.2023 Tirol 4 2 osoby 8 270 Kč REZERVACE
10.12. - 16.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 11 240 Kč REZERVACE
10.12. - 16.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 11 240 Kč REZERVACE
10.12. - 16.12.2023 Tirol 4 2 osoby 10 300 Kč REZERVACE
10.12. - 17.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 13 420 Kč REZERVACE
10.12. - 17.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 13 420 Kč REZERVACE
10.12. - 17.12.2023 Tirol 4 2 osoby 12 330 Kč REZERVACE
11.12. - 14.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 5 160 Kč REZERVACE
11.12. - 14.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 5 160 Kč REZERVACE
11.12. - 15.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 7 340 Kč REZERVACE
11.12. - 15.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 7 340 Kč REZERVACE
11.12. - 15.12.2023 Tirol 4 2 osoby 6 710 Kč REZERVACE
11.12. - 16.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 9 520 Kč REZERVACE
11.12. - 16.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 9 520 Kč REZERVACE
11.12. - 16.12.2023 Tirol 4 2 osoby 8 740 Kč REZERVACE
11.12. - 17.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 11 700 Kč REZERVACE
11.12. - 17.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 11 700 Kč REZERVACE
11.12. - 17.12.2023 Tirol 4 2 osoby 10 770 Kč REZERVACE
11.12. - 18.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 13 880 Kč REZERVACE
11.12. - 18.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 13 880 Kč REZERVACE
11.12. - 18.12.2023 Tirol 4 2 osoby 12 800 Kč REZERVACE
12.12. - 15.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 5 620 Kč REZERVACE
12.12. - 15.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 5 620 Kč REZERVACE
12.12. - 15.12.2023 Tirol 4 2 osoby 5 150 Kč REZERVACE
12.12. - 16.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 7 800 Kč REZERVACE
12.12. - 16.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 7 800 Kč REZERVACE
12.12. - 16.12.2023 Tirol 4 2 osoby 7 180 Kč REZERVACE
12.12. - 17.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 9 980 Kč REZERVACE
12.12. - 17.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 9 980 Kč REZERVACE
12.12. - 17.12.2023 Tirol 4 2 osoby 9 210 Kč REZERVACE
12.12. - 18.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 12 160 Kč REZERVACE
12.12. - 18.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 12 160 Kč REZERVACE
12.12. - 18.12.2023 Tirol 4 2 osoby 11 240 Kč REZERVACE
12.12. - 19.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 14 340 Kč REZERVACE
12.12. - 19.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 14 340 Kč REZERVACE
12.12. - 19.12.2023 Tirol 4 2 osoby 13 270 Kč REZERVACE
13.12. - 16.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 080 Kč REZERVACE
13.12. - 16.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 080 Kč REZERVACE
13.12. - 16.12.2023 Tirol 4 2 osoby 5 620 Kč REZERVACE
13.12. - 17.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 8 260 Kč REZERVACE
13.12. - 17.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 8 260 Kč REZERVACE
13.12. - 17.12.2023 Tirol 4 2 osoby 7 650 Kč REZERVACE
13.12. - 18.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 10 440 Kč REZERVACE
13.12. - 18.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 10 440 Kč REZERVACE
13.12. - 18.12.2023 Tirol 4 2 osoby 9 680 Kč REZERVACE
13.12. - 19.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 12 620 Kč REZERVACE
13.12. - 19.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 12 620 Kč REZERVACE
13.12. - 19.12.2023 Tirol 4 2 osoby 11 710 Kč REZERVACE
13.12. - 20.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 14 800 Kč REZERVACE
13.12. - 20.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 14 800 Kč REZERVACE
13.12. - 20.12.2023 Tirol 4 2 osoby 13 740 Kč REZERVACE
14.12. - 17.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 540 Kč REZERVACE
14.12. - 17.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 540 Kč REZERVACE
14.12. - 17.12.2023 Tirol 4 2 osoby 6 090 Kč REZERVACE
14.12. - 18.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 8 720 Kč REZERVACE
14.12. - 18.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 8 720 Kč REZERVACE
14.12. - 18.12.2023 Tirol 4 2 osoby 8 120 Kč REZERVACE
14.12. - 19.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 10 900 Kč REZERVACE
14.12. - 19.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 10 900 Kč REZERVACE
14.12. - 19.12.2023 Tirol 4 2 osoby 10 150 Kč REZERVACE
14.12. - 20.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 13 080 Kč REZERVACE
14.12. - 20.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 13 080 Kč REZERVACE
14.12. - 20.12.2023 Tirol 4 2 osoby 12 180 Kč REZERVACE
14.12. - 21.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 15 260 Kč REZERVACE
14.12. - 21.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 15 260 Kč REZERVACE
14.12. - 21.12.2023 Tirol 4 2 osoby 14 210 Kč REZERVACE
15.12. - 18.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 540 Kč REZERVACE
15.12. - 18.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 540 Kč REZERVACE
15.12. - 18.12.2023 Tirol 4 2 osoby 6 090 Kč REZERVACE
15.12. - 19.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 8 720 Kč REZERVACE
15.12. - 19.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 8 720 Kč REZERVACE
15.12. - 19.12.2023 Tirol 4 2 osoby 8 120 Kč REZERVACE
15.12. - 20.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 10 900 Kč REZERVACE
15.12. - 20.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 10 900 Kč REZERVACE
15.12. - 20.12.2023 Tirol 4 2 osoby 10 150 Kč REZERVACE
15.12. - 21.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 13 080 Kč REZERVACE
15.12. - 21.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 13 080 Kč REZERVACE
15.12. - 21.12.2023 Tirol 4 2 osoby 12 180 Kč REZERVACE
15.12. - 22.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 15 260 Kč REZERVACE
15.12. - 22.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 15 260 Kč REZERVACE
15.12. - 22.12.2023 Tirol 4 2 osoby 14 210 Kč REZERVACE
16.12. - 19.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 540 Kč REZERVACE
16.12. - 19.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 540 Kč REZERVACE
16.12. - 19.12.2023 Tirol 4 2 osoby 6 090 Kč REZERVACE
16.12. - 20.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 8 720 Kč REZERVACE
16.12. - 20.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 8 720 Kč REZERVACE
16.12. - 20.12.2023 Tirol 4 2 osoby 8 120 Kč REZERVACE
16.12. - 21.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 10 900 Kč REZERVACE
16.12. - 21.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 10 900 Kč REZERVACE
16.12. - 21.12.2023 Tirol 4 2 osoby 10 150 Kč REZERVACE
16.12. - 22.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 13 080 Kč REZERVACE
16.12. - 22.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 13 080 Kč REZERVACE
16.12. - 22.12.2023 Tirol 4 2 osoby 12 180 Kč REZERVACE
16.12. - 23.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 13 080 Kč REZERVACE
16.12. - 23.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 13 080 Kč REZERVACE
16.12. - 23.12.2023 Tirol 4 2 osoby 12 180 Kč REZERVACE
17.12. - 20.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 540 Kč REZERVACE
17.12. - 20.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 540 Kč REZERVACE
17.12. - 20.12.2023 Tirol 4 2 osoby 6 090 Kč REZERVACE
17.12. - 21.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 8 720 Kč REZERVACE
17.12. - 21.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 8 720 Kč REZERVACE
17.12. - 21.12.2023 Tirol 4 2 osoby 8 120 Kč REZERVACE
17.12. - 22.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 10 900 Kč REZERVACE
17.12. - 22.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 10 900 Kč REZERVACE
17.12. - 22.12.2023 Tirol 4 2 osoby 10 150 Kč REZERVACE
17.12. - 23.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 13 080 Kč REZERVACE
17.12. - 23.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 13 080 Kč REZERVACE
17.12. - 23.12.2023 Tirol 4 2 osoby 12 180 Kč REZERVACE
18.12. - 21.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 540 Kč REZERVACE
18.12. - 21.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 540 Kč REZERVACE
18.12. - 21.12.2023 Tirol 4 2 osoby 6 090 Kč REZERVACE
18.12. - 22.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 8 720 Kč REZERVACE
18.12. - 22.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 8 720 Kč REZERVACE
18.12. - 22.12.2023 Tirol 4 2 osoby 8 120 Kč REZERVACE
18.12. - 23.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 10 900 Kč REZERVACE
18.12. - 23.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 10 900 Kč REZERVACE
18.12. - 23.12.2023 Tirol 4 2 osoby 10 150 Kč REZERVACE
19.12. - 22.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 540 Kč REZERVACE
19.12. - 22.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 540 Kč REZERVACE
19.12. - 22.12.2023 Tirol 4 2 osoby 6 090 Kč REZERVACE
19.12. - 23.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 8 720 Kč REZERVACE
19.12. - 23.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 8 720 Kč REZERVACE
19.12. - 23.12.2023 Tirol 4 2 osoby 8 120 Kč REZERVACE
20.12. - 23.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 6 540 Kč REZERVACE
20.12. - 23.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 6 540 Kč REZERVACE
20.12. - 23.12.2023 Tirol 4 2 osoby 6 090 Kč REZERVACE
23.12. - 30.12.2023 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 18 130 Kč REZERVACE
23.12. - 30.12.2023 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 18 130 Kč REZERVACE
30.12. - 06.01.2024 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 18 130 Kč REZERVACE
30.12. - 06.01.2024 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 18 130 Kč REZERVACE
30.12. - 06.01.2024 Tirol 4 2 osoby 16 380 Kč REZERVACE
Leden 2024
06.01. - 13.01.2024 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 15 470 Kč REZERVACE
06.01. - 13.01.2024 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 15 470 Kč REZERVACE
06.01. - 13.01.2024 Tirol 4 2 osoby 14 630 Kč REZERVACE
13.01. - 20.01.2024 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 15 470 Kč REZERVACE
13.01. - 20.01.2024 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 15 470 Kč REZERVACE
13.01. - 20.01.2024 Tirol 4 2 osoby 14 630 Kč REZERVACE
20.01. - 27.01.2024 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 15 470 Kč REZERVACE
20.01. - 27.01.2024 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 15 470 Kč REZERVACE
20.01. - 27.01.2024 Tirol 4 2 osoby 14 630 Kč REZERVACE
27.01. - 03.02.2024 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 15 960 Kč REZERVACE
27.01. - 03.02.2024 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 15 960 Kč REZERVACE
27.01. - 03.02.2024 Tirol 4 2 osoby 14 840 Kč REZERVACE
Únor 2024
24.02. - 02.03.2024 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 18 130 Kč REZERVACE
24.02. - 02.03.2024 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 18 130 Kč REZERVACE
24.02. - 02.03.2024 Tirol 4 2 osoby 16 380 Kč REZERVACE
Březen 2024
02.03. - 09.03.2024 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 15 470 Kč REZERVACE
02.03. - 09.03.2024 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 15 470 Kč REZERVACE
02.03. - 09.03.2024 Tirol 4 2 osoby 14 630 Kč REZERVACE
09.03. - 16.03.2024 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 15 470 Kč REZERVACE
09.03. - 16.03.2024 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 15 470 Kč REZERVACE
16.03. - 23.03.2024 Hahnenkamm 2/3/4/5 2 osoby 15 470 Kč REZERVACE
16.03. - 23.03.2024 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 15 470 Kč REZERVACE
16.03. - 23.03.2024 Tirol 4 2 osoby 14 420 Kč REZERVACE
23.03. - 30.03.2024 Hahnenkamm 2/3/4/5 3 osoby 14 210 Kč REZERVACE
23.03. - 30.03.2024 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 14 210 Kč REZERVACE
23.03. - 30.03.2024 Tirol 4 3 osoby 13 020 Kč REZERVACE
30.03. - 06.04.2024 Hahnenkamm 2/3/4/5 3 osoby 14 210 Kč REZERVACE
30.03. - 06.04.2024 Hahnenkamm 3/4/5 3 osoby 14 210 Kč REZERVACE
30.03. - 06.04.2024 Tirol 4 3 osoby 13 020 Kč REZERVACE

v základní ceně za osobu je zahrnuto

  • ubytování v pokoji na počet nocí dle ceníku
  • polopenze
  • všechny spotřeby
  • závěrečný úklid
  • denní úklid
  • ložní a koupelnové prádlo
  • parkovací místo
  • slavnostní večeře v rámci vánočního pobytu (od 23.12. do 24.12.)
  • slavnostní večeře v rámci silvestrovského pobytu (od 30.12. do 31.12.)

Příplatky

  • pobytová taxa 2 € / noc / os. od 16 let

[ zpět ]

 

Partneři: